Publicerat

Olausson, Inger. ’Kommersiell trädgårdsodling från 1800 och till nutid’. I: Ahlklo, Åsa, Gunnarsson, Allan, Gustavsson, Eva, Wiking Leino, Matti, Nolin, Catharina & Olausson, Inger. 2023. Svensk trädgårdshistoria. Kungl Vitterhetsakademien.

Nordgren, Boel & Olausson, Inger. 2023. Trädgårdsmästarinnor: hundra år av kamp för jämställd trädgårdsutbildning. Bokförlaget Arena.

Olausson, Inger. ’Herbarier och levande växtsamlingar som kunskapskälla’. I: 2023. Naturaliesamlingarnas historia. Bokförlaget Stolpe.

Olausson, Inger & Bohman, Magnus. 2021. Från småskaligt och närodlat till en global handel. Hundra år av tillväxt och omvandling för svensk trädgårdsproduktion. I: Historisk tidskrift. 2021:2, s. 235-259. Huvudförf.

Olausson, Inger. 2021. Bokrecension: Önskad och ifrågasatt. Lantbruksvetenskapernas akademisering i 1900-talets Sverige. I: Scandia. 87:1, s. 129-131.

Olausson, Inger. 2021. Espenäs – Sveriges första trädgårdsskola för kvinnor. I: Nymphaea. Västra Södermanlands Gartnersällskap, s. 20-22.

Olausson, Inger. 2021. Handelsträdgård eller Market Garden. I: Småbrukaren – tidskrift för småbrukare, mathantverkare och konsumenter. 2021:1, s. 10-14.

Nordgren, Boel & Olausson, Inger. 2021. Sigrid Hård af Segerstad. I: Svenskt kvinnobiografiskt lexikon (skbl.se), Göteborgs universitet. Publicerad 2021-03-10.

Ekelund Axelsson, Lena & Olausson, Inger. 2020. Trädgårdsnäringen i ett historiskt perspektiv. I: Viola: Affärstidningen för trädgårdsföretagare. 2020:11, s. 10–13.

Nordgren, Boel & Olausson, Inger. 2020. Kvinnornas väg in i trädgårdsbranschen kring förra sekelskiftet. I: Viola: Affärstidningen för trädgårdsföretagare. 2020:9, s. 41–43.

Olausson, Inger. 2020. Christina (Stina) Lovisa Swartling. I: Svenskt kvinnobiografiskt lexikon (skbl.se), Göteborgs universitet. Publicerad 2020-04-02

Olausson, Inger. 2020. Kålrotskuriosa. I: Arneke, Patrik, Leino, Matti Wiking, Næss, Hans & Ragnar, Martin. 2020. Underbara kålrötter: kulturhistoria, odling och användning. [Hestra]: Isaberg förlag, s. 134-143.

Nordgren, Boel & Olausson, Inger. 2018. Ett växande yrke. Historiskan. 2018:4, s. 30–37.

Olausson, Inger. 2018. Bokpresentation: Kulturväxter för framtidens mångfald: Köksväxter i Nationella genbanken. Bulletin för trädgårdshistorisk forskning.

Olausson, Inger. 2018. Bokpresentation: Leksands lilla gröna: Om odlare och mat förr och nu. Bulletin för trädgårdshistorisk forskning.

Olausson, Inger. 2018. Bokpresentation: Leksands trädgårdsmästare och handelsträdgårdar: En grön historia. Bulletin för trädgårdshistorisk forskning.

Olausson, Inger. 2018. Bokpresentation: ”Om vintern bruka de mycket kål och ärter…” Trädgårdsodling i Dalarna genom 400 år. Bulletin för trädgårdshistorisk forskning.

Olausson, Inger. 2016. Kvinnor i trädgårdsbranschen 1860–1950. Bulletin för trädgårdshistorisk forskning, nr 29. S 16.

Olausson, Inger. 2016. Competition on a local market – a historical study of market gardens in Stockholm. Acta Horticulturae. 1132. S 135–140.

Olausson, Inger. 2016. Market Gardens in Sweden 1900–1950 with four case studies from Stockholm County. Acta Horticulturae. 1108. S 123–129.

Olausson, Inger. 2015. Handelsträdgårdar och deras mästare. I: Eklund, Linda (red.) 2015. Sörmlandsbygden 2016. Södermanlands hembygdsförbund. S 11–26.

Olausson, Inger. 2015. Julita park och trädgård under 1900-talet Kunskapsunderlag inför arbete med vårdprogram för Julita park och trädgård. Rapport. Julita gård, Nordiska museet. 97 s.

Olausson, Inger. 2014. Kommersiell trädgårdsodling. I: Overland, Viveka (red.). Bohuslän: årsbok. 2014, Trädgård i Bohuslän. Uddevalla: Bohusläns hembygdsförbund. S 31–48.

Olausson, Inger. 2014. En blomstrande marknad. Handelsträdgårdar i Sverige 1900–1950 med fyra fallstudier i Stockholms län. Diss. Uppsala: Swedish University of Agricultural Sciences. /Stockholm: Carlsson Bokförlag.

Olausson, Inger. 2012. En handelsträdgård i Stockholms skärgård. Bulletin för trädgårdshistorisk forskning. Nr 25, s 17–19.

Ahrland, Åsa & Olausson, Inger. 2011. The horticultural industry: a green-fingered trade in urban, modern, and global society. I: Antonsson, Hans & Jansson, Ulf (red). Agriculture and forestry in Sweden since 1900 : geographical and historical studies. Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien. S. 158-176.

Ahrland, Åsa & Olausson, Inger. 2011. Trädgårdsnäringen: det urbana, moderna och globala samhällets gröna hantverk. I: Antonsson, Hans & Jansson, Ulf (red). Jordbruk och skogsbruk i Sverige sedan år 1900 : studier av de areella näringarnas geografi och historia. Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien. S. 151-168.

Olausson, Inger. 2011. Trädgårdsmästaren i skärgården. Företagsminnen. Nr 4, s 21-23. Centrum för näringslivshistoria.

Dahlström, Anna & Olausson, Inger. 2008. Agrarhistoria på distans. Agrarhistorisk grundkurs som Internetbaserad distanskurs. Pedagogisk grundkurs, del 3. Utvecklingscentrum för lärande (UCL), SLU.

Olausson, Inger. 2007. Handelsträdgårdar i Sverige ca 1900-1950. Bulletin för trädgårdshistorisk forskning. Nr 19-20, s 32.

Olausson, Inger. 2007. Dokumentera handelsträdgårdar! Viola. Nr 1-2, s 42.

Hedlund, Anders, Hilding-Rydevik, Tuija & Olausson, Inger. 2005. Miljö och regional utveckling – integrering av miljö och hållbar utveckling i regionalt utvecklingsarbete – Miljöbedömningar och deras roll. Nordregio, MKB-centrum, Naturvårdsverket.

Kofoed Schröder, Josefin & Olausson, Inger. 2005. Nya vägar med hänsyn till kulturmiljön – kulturmiljö i miljökonsekvensbeskrivningar. Lommen. Nr 1, s 13-14. Nordiska kulturlandskapsförbundet.

Olausson, Inger & Strese, Else-Marie. 2005. Pion. I: Människan och floran. I: Etnobiologi i Sverige 2. Centrum för biologisk mångfald. S 312.

Olausson, Inger & Oscarsson, Antoienette. 2005. The quality in EIA concerning Detailed Development Plans (DDP) in Sweden. Paper. IAIA 2005: Etics and Quality, Boston, Massachusetts, USA.

Olausson, Inger & Oscarsson, Antoienette. 2003. MKB för detaljplan – användning och kvalitet. Projektrapport. Boverket.

Olausson, Inger & Oscarsson, Antoienette. 2003. Centrum för bättre MKB:er. Biodiverse. Nr 2. CBM, SLU/Uppsala universitet.

Olausson, Inger & Palm, Ingemar. 2003. Långt kvar till god MKB-kultur. Planera, Bygga, Bo. Nr 6, s 26-27. Boverket.

Olausson, Inger & Skeppström, Svante. 2002. Kunskapsspridning och kvalitetsutveckling inom MKB – en förstudie. Redovisning av vilket gensvar försöket med nätverk m m givit. Vägverkets FoU-uppdrag, objekt 230 5112. MKB-centrum SLU.

Olausson, Inger (red). 1998. Julita – en guide till Sveriges Lantbruksmuseum. Julita gård & museer, Nordiska museet.

Löfgren, Maria & Olausson, Inger. 1997. Österlövstadagboken: en bondedagbok som agrarhistorisk källa. Avd. för agrarhistoria, inst för landskapsplanering, SLU.

Olausson, Inger. 1996. Miljökonsekvensbeskrivningar och tillståndsprövningar vid etablering av fiskodlingar. Examensarbete. Institutionen för miljöanalys, SLU.

Olausson, Inger. 1994. Pionens väg till våra trädgårdar. Seminarier och examensarbeten – Institutionen för växtodlingslära, SLU, no 911.